Cookies en privacy

Privacyverklaring

Didata Automatisering B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze websites. Didata Automatisering B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe we omgaan met deze persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie is te benaderen via de website https://www.didata.org. Wij adviseren u dan ook om deze met enige regelmaat te raadplegen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn naam, woonadres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, etc.
 • Persoonsgegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of bezoek aan onze websites. Voorbeelden hiervan zijn emailadres, IP-adres, naam, etc.. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten, diensten en activiteiten.

Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?

 • Cookies uitschakelen: Indien u geen cookies van derden wilt accepteren, dan kunt u dit in de instellingen van uw browser aangeven. Op aboutcookies.org is te lezen hoe u uw cookies kunt beheren.
 • Let op: onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om van deze websites van derden de privacyverklaring te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  • De geleverde mobiele applicaties verzamelen alleen informatie waarvoor u toestemming heeft gegeven.
  • Foto’s en camera: wij zullen ons geen toegang verschaffen tot uw foto’s of uw camera zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen. Als u toestemming geeft voor toegang tot foto’s of camera, gebruiken we alleen afbeeldingen die u specifiek kiest om te communiceren met de applicatie die u heeft afgenomen. We zullen nooit uw fotobibliotheek of camera scannen of importeren.

Voor welke doeleinden gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Bepalen van strategie en beleid
 • Relatiebeheer
 • Verlenen van support op het gebruik van onze producten en diensten
 • Marketing
  • Nieuwsbrieven
  • Prijsvragen
  • Profilering en gepersonaliseerde advertenties
   • Wij verzamelen persoonsgegevens om een klantprofiel samen te kunnen stellen.
  • Overige marketingactiviteiten
 • Verbeteren van onze website, producten en diensten

Verstrekking aan derden

 • Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren of een bepaalde dienst te verlenen.
 • Daarnaast zijn we verplicht gegevens te verstrekken op grond van overheids- of justitiële voorschriften of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een juridische procedure.
 • Voor verwerking door ingeschakelde derden. Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacyverklaring en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

Hoe beveiligt en hoelang bewaart Didata uw persoonsgegevens?

 • We nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Didata en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.
 • De maximale bewaartermijn van persoonsgegevens betreft de duur die wettelijk is toegestaan. Hoe lang Didata de persoonsgegevens bewaart, is ook afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Inzage, correctie, dataportabiliteit en verwijdering van uw persoonsgegevens

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer naar het adres onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.
 • Indien Didata onjuiste persoonsgegevens over u heeft, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Een verzoek tot correctie kunt u doen door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer naar het adres onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een ‘machine-readable’ formaat (dataportabiliteit) zodat u de door Didata geleverde diensten kunt overdragen naar een andere leverancier. Didata zal aan uw verzoek voldoen, tenzij dit onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Didata zal aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.
 • Rechtverzoeken van betrokkenen kunnen schriftelijk ingediend worden t.a.v. de administratie van Didata Beheer B.V.
 • Didata kan hiervoor genoemde verzoeken weigeren als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bezwaar te maken. Een bezwaar kunt u maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar het adres onderaan dit document. Vermeld dan duidelijk in de brief tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.